باغات بسطام

 گلابی نطنزی در بسطام

 

باغات بسطام

شاهتوت اصیل بسطام 😋 😍 ازجمله خواص آن جلوگیری ازعفونت ‌ها،سرطان ،بیماری‌ های وابسته به سن و سکته مغزی نیز می باشد 📷 کاربر
شاهتوت اصیل بسطام
ازجمله خواص آن جلوگیری ازعفونت ‌ها،سرطان ،بیماری‌ های وابسته به سن و سکته مغزی نیز می باشد
کاربر