طبیعت زیبای مجن

چشمه هفت رنگ مُجن

چشمه هفت رنگ مُجن

غروب زیباى خورشید در جاده #مجن

غروب زیبای مجن

آبشار یخی تنگه داستان مجن

طبیعت زیبای مجن نگین البرز شرقی

 

 

طبیعت مجن

غروب زیبای مجن

مجن

غروب زیبای مجن

بافت قدیم پلکانی وارزشمند شهر مجن نگین البرز شرقی

بافت قدیم پلکانی وارزشمند شهر مجن نگین البرز شرقی

زنان شهر مُجن در دشت بسطام
زنان شهر مُجن در دشت بسطام

طبق یک رسم کهن با نام گِل هاکُنی،در اسفند با خاک سرخی که از ارتفاعات البرز می آورند خانه های خود را تازه و زیبا میکنند.