کوچ ییلاقی عشایر منطقه نردین

کوچ ییلاقی عشایر منطقه نردین

کوچ ییلاقی عشایر منطقه نردین

عشایر نردین در فصل بهار و تابستان در منطقه های ییلاقی مانند دوچن دوکوهی گیویش چشمه نی آلملی الخانعلی و…… که همگی جزو مرتع های منطقه بزرگ نردین هست به سر می برند.

عشایر نردین بزرگترین و قدیمی ترین عشایر منطقه و شهرستان هستند.