روستای ابرسیج

شرح حالی از روستای ابرسج

روستای‌ ابرسج‌ یكی‌ از روستاهای‌ بسطام‌ است‌ كه‌ در شمال‌ غربی‌بسطام‌ واقع‌ شده‌ است‌. این روستا با توجه به سفالینه های خاکستری موجود در اطراف وداخل روستا وقلعه های قدیمی آن در کوهستان قدمتی بیش ازهفت هزار سال قدمت داردنام‌ ابرسج‌ در منابع‌ و متون‌ دورة‌ قاجار به‌ بعد -ت با نام‌های‌ متفاوتی‌از جمله‌ اَوَرْسِج‌، اورسیج‌، ابرسیج‌ آمده‌ و تذكره‌ نویسان‌ و كتاب‌شناسانی‌ چون‌ زركلی‌ (الاعلام‌2/232) و بغدادی‌ (هدایه‌العارفین‌ 6/507)«اوریج‌«نوشته‌اند كه‌ تصحیفی‌ از اورسیج‌ است.

وجه‌ تسمیة‌ این‌ روستا به‌ علت‌ وفور درخت‌ اَوَرْس‌ است‌ و مردم‌ روستا نام‌ روستای‌ خود را اَورسی‌تلفظ‌ می‌كنند که شاهد این امر درخت2700ساله اورسی می باشد که در ارتفاعات ابرسج هنوز نفس میکشد وبا خود خاطرات بسیاری از دوران یکتا پرستی این دیار دارداین درخت در نزد مردم روستا مقدس بوده است واز صدمه زدن به آن اجتناب میکنند. یكی‌ از پژوهشگرانی‌ كه‌ به‌ این‌ نكته‌ اشاره‌ كرده‌ است‌اعتمادالسلطنه‌ نویسندة‌ «مطلع‌ الشمس»‌ است‌. وی‌ كه‌ قسمتی‌ از كتاب‌ خودرا در سال‌ 1301 ه.ق‌ بر اساس‌ دو سفرنامة‌ ناصرالدین‌ شاه‌ به‌ خراسان‌نوشته‌ است‌ در این‌ باره‌ نوشته‌ است‌:
«گویند در محل‌ آبادی‌ و باغستان‌ اورسیج‌ درخت‌ اورس‌ زیادی‌ بوده‌آن‌ اشجار را قطع‌ كرده‌ و به‌ جای‌ آن‌ باغات‌ میوه‌ غرس‌ نموده‌ و آبادی‌ رابنا نهاده‌ به‌ این‌ مناسبت‌ این‌ قریه‌ را اورسیج‌ نامیده‌اند و از آنجا كه‌ «با» و«واو» در فارسی‌ قلب‌ به‌ یكدیگر می‌شود حالا اورسیج‌ را ابرسیج‌ تلفظ‌می‌كنند در هر حال‌ هنوز در همه‌ جای‌ این‌ دره‌ ریشه‌ اورس‌ هست‌ و هرسال‌ سبز می‌شود و اهالی‌ به‌ قلع‌ و قطع‌ آن‌ می‌پردازند.(مطلع الشمس67)

نویسنده‌ مطلع الشمس  درتوصیف‌ آبادانی و موقعیت جغرافیای این‌ روستا نوشته‌ است‌:
از تاش كه حركت كردند منزل ،شهر بسطام است اما گاه می شود كه به یكی از قرای بسطام می روند چنان كه در این سفرمنزل ابرسیج(اورسیج )بود خطه راه از دهنه موسوم به دهنه دو آب خارج شده از مغرب به مشرق در كنار رودخانه امتداد دارد و پس ازطی نیم فرسخ به طرف جنوب مایل می شود و دره وسیع می گردد در این جا چهار كاروانسرای بارانداز برای قوافل استرابادی كه به شاهرود و بسطام می روند در قدیم الایام بنا نموده اند كه یكی ازآن ها باسنگ و گچ و باقی با خشت و گل ساخته شده و هر یك دارای برجی است كه مخصوص حراست بوده است (همان 64)

نویسنده مزبور در ادامه توضیحات خود درباره ابرسج ازدهنه «استازج »یا «استادز»2نام می بردكه یكی ازقدیم ترین ناحیه های منطقه بسطام قدیم آمده ونامش در «كتاب النور…» -قدیم ترین كتابی كه درشرح حال ومناقب بایزیدنوشته شده- سهلگی3 (متوفی  477  ) آمده است .اعتمادالسلطنه نوشته است «راه ابرسیج دردامنه كوه شمال مایل به مشرق می باشدیك فرسخ به ابرسج مانده دردامنه كوه مزبورقریه نكارمن4 است كه تقریبا ده خانوارسكنه دارد.قدری ازنكارمن گذشته دهنه استازج یااستادز است كه به طرف مغرب امتداددارد كه تقریبا سه سنگ آب ازآن جاری است كه به سمت بسطام می رودومحاصره استازج به واسطه قشون شاه اسماعیل صفوی درتواریخ مضبوط است دردهنه استازج درطرف جنوب غربی تلی است كه آثارنارین قلعه برسرتل می باشدودراطراف تل ابنیه منطسمه [=خرابه  ]مشاهده می شودوپیداست كه دیرگاهی است این محل به حالت ویرانی می باشدچنان كه دوقباله دراین جادیده شدمتعلق به قنات مسدودی كه درزیرتل پشته دارد یكی مورخ به تاریخ هزاروپنجاه هجری ودیگری به تاریخ هزارونودویك .ازاین دوقباله معلوم شدكه همان وقت هم این قنات مسدودواین جابایروخراب بوده است درخرابه های این محل كه معروف به ده كافران می باشدخرده كاشی زیادوآجروگچ فراوان دیده می شودودرقبرستان آن بقعه ای است كه به قول معمرین این ناحیه محمد بن حفیف5ازمشایخ كبارعرفا كه معروف به شیخ كبیراست دراین بقعه مدفون شده است (مطلع الشمس 65)
نویسنده مطلع الشمس درادامه نوشته است «سرچشمة‌ رودخانه‌ ابرسیج‌ از جاهای‌ باصفا و چشمة‌ اصلی‌ موسوم‌به‌ اسپید سنگ‌ است‌. این‌ رودخانه‌ در جریان‌ خود در چند محل‌ تشكیل‌آبشار می‌دهد و چون‌ اشجار بسیار از بید و غیره‌ در حوالی‌ رودخانه‌غرس‌ كرده‌اند می‌توان‌ گفت‌ این‌ دره‌ از امكنة‌ متنزهه‌ می‌باشد. بقعه‌ای‌ درطرف‌ شمال‌ شرقی‌ آبادی‌ است‌ كه‌ به‌ عقیدة‌ اهالی‌ شیخ‌ عبدالله ارجستانی‌از مشاهیر عرفا در آن‌ مدفون‌ است‌ و كرامات‌ از آن‌ نقل‌ می‌كنند از تاش‌تا ابرسج‌ چهار ساعت‌ و پنجاه‌ و سه‌ دقیقه‌ راه‌ است‌ ارتفاع‌ ابرسج‌ ازتهران‌ چهارصد ذرع‌ است‌ و ارتفاع‌ بسطام‌ از تهران‌ دویست‌ ذرع‌، ازابرسیج‌ به‌ بسطام‌ یك‌ ساعت‌ و ربع‌ راه‌ می‌باشد اعتمادالسلطنه‌ در ادامه‌نوشته‌ است‌: چهارده‌ مسجد دارد كه‌ چهار مسجد آن‌ از ابنیة‌ قدیمه‌ است‌و در دو مسجد از این‌ چهار مسجد تاریخ‌ بنا نگاشته‌ شده‌ اما چون‌ درچوبی‌ منبّت‌ شده‌ به‌ واسطة‌ كمال‌ قدمت‌ یكی‌ محو شده‌ و خوانده‌ نمی‌شودولی‌ تاریخ‌ مسجد سرخان‌ را كه‌ در چوب‌ سقف‌ رسم‌ و منبّت‌ نموده‌بودند به‌ دقت‌ و زحمت‌ خوانده‌ و عین‌ عبارت‌ آن‌ این‌ است‌ اعوذ بالله من‌الشیطان‌ الرجیم‌، بسم‌ الله الرحمان‌ الرحیم‌، ان‌ المساجد الله فلا تدعوا عوامع‌ الله احداً،امر ساعی‌ این‌ بقعه‌ مباركه‌ خالصاً مخلصاً لله تعالی‌ شانه‌ العزیز زین‌العابدین‌ بن‌ خواجه‌ قطب‌ الدین‌ بایزید بن‌ علی‌ باسلان‌ اورسی‌ جی‌ تحریرافی‌ شهر الله المبارك‌ آخر سنة‌ اثنان‌ و ثمانین‌ و ثمانمائه (882ه.ق) عامل‌ این‌عمارت‌ مباركه‌ استاد اعزّ ارجمند خصال‌ نیكو فعال‌ استاد شیخ‌ محمدبن‌محمود بسطامی‌ با فرزندان‌ حاجی‌ محمود و محمّد نجار(همان 68)

روستای ابرسج 180 عالم وفقیه را در خود پرورش داده است. مدرسه علمیه این روستا در سال 1347 به دست مرحوم آیت‌الله حسین شاهرودی‌ابرسجی تجدید بنا شد و به نام مدرسه علمیه صاحب‌الامر (عج) نام گرفت.
این مدرسه دارای شش حجره، یك مدرس، هال و صحن است. از طرف قبله و مشرق متصل به ممر عام، از طرف مغرب متصل به مسجد قدیمی سرخان معروف به مسجد نوروزعلی و از طرف شمال متصل به مسجد جامع پایین است مدرسه قدیمی روستای ابرسج نیز دارای اتاق‌هایی متعدد بود كه مورد استفاده طلاب و روحانیان در زمان قدیم بوده ولی بر اثر بی توجهی به مدارس علمیه در زمان رضاخان و پسرش محمدرضا پهلوی این مدرسه به صورت نیمه تعطیل در آمده ولی بعداز آن طلاب زیادی رادرخود پرورش داده و هم اکنون وجهت حوزه علمیه به همت والای حجه الاسلام والمسلمین شیخ عباس سلیمانی که امور عمرانی بسیاری در ابرسج از جمله آب لوله کشی؛حمام عمومی،درمانگاه،حسینیه 14معصوم(ع) وساختمان 4طبقه دانشکده کشاورزی که به حوزه علمیه اهداء نمودند وهم اکنون در تابستان وطول سال پذیرای طلبه های حوزه علمیه از سرتاسر کشور جهت اردوهای تثبیتی ودیگر برنامه های حوزه علمیه و اردوهای تفریحی دیگر ارگانهامیباشد وامیدواریم با توجه مسئولان حوزه علمیه این مکان نیز جهت آموزش طلاب علوم دینی قرار گیرد.در روستای ابرسج چندمکان مقدس جهت زیارت وجود دارد که گلزار شهدای محل بالا وپایین مقبره شیخ عبدالله ارجستانی معروف به پیر عبدالله درمزار محل بالا وعلمای دفن شده در این مقبره که کرامات بسیاری از این بزرگواران نقل میکنندکه احتیاج به بازسازی دارد مقبره سید میرقاسم در محل پایین که مورد احترام اهالی میباشد ومقبره سیدعلی موسوی معروف به بابا آقادر محل پایین که نیز مورد احترام اهالی روستا می باشدروستا ابرسج سابقه علمی وتاریخی بسیار زیادی دارد که از کتابهای خطی موجود در روستا وموزه شاهرود ومساجد قدیمی این روستا میتوان به این موضوع اذعان نمود در این روستا مراسمات مذهبی شهادت ومیلاد 14معصوم(ع) در طول سال برگزار میشود وبرنامه دعای کمیل وسخنرانی مذهبی در شبهای جمعه از سالیان بسیار دور در این روستا برگزار میشود.

مکانهای دیدنی وتفریحی روستا

روستای ابرسج یکی از خوش آب وهواترین وهمچنین دیدنی ترین روستاهای منطقه میباشد وبا توجه به کوهستانی بودن آن آب وهوایی معتدل دارد که از مکانهای تفریحی آن میتوان به اماکن منزه در دو رودخانه اصلی روستا وآب اوستا اشاره نمود همچنین آبشار اصلی روستا که در انتهای رودخانه روستا واقع شده است واز چندین آبشار پشت سرهم تشکیل میشود همچنین آبشارهای یخی رودخانه آب اوستا ورودخانه ابرسج در فصل زمستان بسیار زیبا میباشد.همچنین کلاته آقا احمد(اقبالیه)منطقه زلبری؛استلو؛و آرامهای واقع در ارتفاعات کوهستانهای ابرسج از آن جمله است و اورس کهنسال این روستا که قدمتی2500ساله دارد؛مساجدتاریخی روستا؛بافت قدیمی روستا؛وسه چنار کهنسال ؛حوزه علمیه قدیمی روستا

شغل مردم روستادامداری؛کشاورزی؛زنبورداری؛صنایع دستی نمدمالی ؛کلاه کرکی بافی؛روحانی؛معلم؛مشاغل دولتی وخدماتی میباشدمحصولات عسل وگردو و کشک وروغن زرد این روستا وصنایع دستی آن نمد وکلاه کرکی ازکیفیتی بسیار عالی ومرغوب برخورداد میباشد که در منطقه معروف میباشددر این روستا ورزش بومی ومحلی منحصر به فرد وخاصی بنام کشتی شالی ازقدیم الایام در مراسمات جشن وعروسی برگزار میشد که سبک پهلوانی خاصی ومتعلق به این روستا میباشد واز بازیهای بومی محلی آن میتوان به گل چوب بازی؛پشتک بازی؛بجول بازی و… اشاره نمود اهالی این روستا استعداد خوبی در ورزشهای پهلوانی ورزمی دارند ولی متاسفانه یک مکان ورزشی مناسب در این روستابجز کانون فرهنگی ورزشی پایگاه مکان دیگری وجود ندارد.                     این روستا نخبگان وفرهیختگان زیادی را در خود پرورش داده است
روستای ابرسج 180 عالم وفقیه را در خود پرورش داده است. مدرسه علمیه این روستا در سال 1347 به دست مرحوم آیت‌الله حسین شاهرودی‌ابرسجی تجدید بنا شد و به نام مدرسه علمیه صاحب‌الامر (عج) نام گرفت.
این مدرسه دارای شش حجره، یك مدرس، هال و صحن است. از طرف قبله و مشرق متصل به ممر عام، از طرف مغرب متصل به مسجد قدیمی سرخان معروف به مسجد نوروزعلی و از طرف شمال متصل به مسجد جامع پایین است مدرسه قدیمی روستای ابرسج نیز دارای اتاق‌هایی متعدد بود كه مورد استفاده طلاب و روحانیان در زمان قدیم بوده ولی بر اثر بی توجهی به مدارس علمیه در زمان رضاخان و پسرش محمدرضا پهلوی این مدرسه به صورت نیمه تعطیل در آمده ولی بعداز آن طلاب زیادی رادرخود پرورش داده و هم اکنون وجهت حوزه علمیه به همت والای حجه الاسلام والمسلمین شیخ عباس سلیمانی که امور عمرانی بسیاری در ابرسج از جمله آب لوله کشی؛حمام عمومی،درمانگاه،حسینیه 14معصوم(ع) وساختمان 4طبقه دانشکده کشاورزی که به حوزه علمیه اهداء نمودند وهم اکنون در تابستان وطول سال پذیرای طلبه های حوزه علمیه از سرتاسر کشور جهت اردوهای تثبیتی ودیگر برنامه های حوزه علمیه و اردوهای تفریحی دیگر ارگانهامیباشد وامیدواریم با توجه مسئولان حوزه علمیه این مکان نیز جهت آموزش طلاب علوم دینی قرار گیرد.در روستای ابرسج چندمکان مقدس جهت زیارت وجود دارد که گلزار شهدای محل بالا وپایین مقبره شیخ عبدالله ارجستانی معروف به پیر عبدالله درمزار محل بالا وعلمای دفن شده در این مقبره که کرامات بسیاری از این بزرگواران نقل میکنندکه احتیاج به بازسازی دارد مقبره سید میرقاسم در محل پایین که مورد احترام اهالی میباشد ومقبره سیدعلی موسوی معروف به بابا آقادر محل پایین که نیز مورد احترام اهالی روستا می باشدروستا ابرسج سابقه علمی وتاریخی بسیار زیادی دارد که از کتابهای خطی موجود در روستا وموزه شاهرود ومساجد قدیمی این روستا میتوان به این موضوع اذعان نمود در این روستا مراسمات مذهبی شهادت ومیلاد 14معصوم(ع) در طول سال برگزار میشود وبرنامه دعای کمیل وسخنرانی مذهبی در شبهای جمعه از سالیان بسیار دور در این روستا برگزار میشود.

مکانهای دیدنی وتفریحی روستا

روستای ابرسج یکی از خوش آب وهواترین وهمچنین دیدنی ترین روستاهای منطقه میباشد وبا توجه به کوهستانی بودن آن آب وهوایی معتدل دارد که از مکانهای تفریحی آن میتوان به اماکن منزه در دو رودخانه اصلی روستا وآب اوستا اشاره نمود همچنین آبشار اصلی روستا که در انتهای رودخانه روستا واقع شده است واز چندین آبشار پشت سرهم تشکیل میشود همچنین آبشارهای یخی رودخانه آب اوستا ورودخانه ابرسج در فصل زمستان بسیار زیبا میباشد.همچنین کلاته آقا احمد(اقبالیه)منطقه زلبری؛استلو؛و آرامهای واقع در ارتفاعات کوهستانهای ابرسج از آن جمله است و اورس کهنسال این روستا که قدمتی2500ساله دارد؛مساجدتاریخی روستا؛بافت قدیمی روستا؛وسه چنار کهنسال ؛حوزه علمیه قدیمی روستا،مقبره عارف پیر عبدالله ارجستانی معروف به شیخ المشایخ

شغل مردم روستادامداری؛کشاورزی؛زنبورداری؛صنایع دستی نمدمالی ؛کلاه کرکی بافی؛روحانی؛معلم؛مشاغل دولتی وخدماتی میباشدمحصولات عسل وگردو و کشک وروغن زرد این روستا وصنایع دستی آن نمد وکلاه کرکی ازکیفیتی بسیار عالی ومرغوب برخورداد میباشد که در منطقه معروف میباشددر این روستا ورزش بومی ومحلی منحصر به فرد وخاصی بنام کشتی شالی ازقدیم الایام در مراسمات جشن وعروسی برگزار میشد که سبک پهلوانی خاصی ومتعلق به این روستا میباشد واز بازیهای بومی محلی آن میتوان به گل چوب بازی؛پشتک بازی؛بجول بازی و… اشاره نمود اهالی این روستا استعداد خوبی در ورزشهای پهلوانی ورزمی دارند ولی متاسفانه یک مکان ورزشی مناسب در این روستابجز کانون فرهنگی ورزشی پایگاه مکان دیگری وجود ندارد.این روستا نخبگان وفرهیختگان زیادی را در خود پرورش داده است

آبشارهای ابرسیج

دره شاه قلی

آبشار و قندیل‌های یخی آوستا ابرسج

آبشار و قندیل های یخی آوستا در موقعیت جغرافیایی N3634 E5451 در استان سمنان واقع است. جلوه های طبیعت زیبا و منحصر به فرد شاهرود، قاره کوچک به حدی است که گاهی اوقات در معرفی آنها ناتوان هستیم. آبشار و قندیل های یخی آوستا ابرسج یکی از جاذبه های گردشگری کمتر شناخته شده شهرستان شاهرود است که اقتضای فصل زمستان است. ویژگی های بی نظیر و خاص این منطقه در کمتر جای دیگری یافت می شود. نواحی كوهستانى در فصول مختلف سال مكانى مناسب براى گردشگران طبیعت تلقی می شود تا ساعاتی را به دور از هیاهوى شهر در دامنه‌هاى كوهستان و دره‌هاى خوش آب و هوا سپرى كنند.

قندیل های یخی درۀ آوستای ابرسج که در دامنۀ عظیم قلۀ شاهوار قرار دارد، یکی از موارد یاد شده می باشد. در فصل زمستان، سپیدی برف بر روی كوهساران، چهره‌اى دلربا به آن داده و چشم اندازى زیبا را خلق می نماید. البته توضیح در مورد گسترۀ عظیم شاهوار و زیبایی های نهفته در سلسله جبال البرز شرقی که در منطقۀ شاهرود به اوج می رسد خود مجال و فرصت جداگانه ای را می طلبد. به گفته کهنسالان روستای ابرسج، نام منطقۀ آوستا به دلیل قداستی که برای آب جاری در این منطقه قائل بوده اند برگرفته از اَوستا است. وجود قلعه ای تاریخی و درختان اُرس یا اَوَرس در این منطقه بیانگر غنای تاریخی و طبیعی آن است. آبشار و قندیل های یخی آوستا در فاصلۀ 15 کیلومتری شمال شاهرود قرار دارد. بعد از طیّ مسافتی به طول 6 کیلومتر از مسیر شاهرود به مجن به سمت منطقۀ اقبالیه تغییر مسیر داده و از آنجا به بعد قدم در درّه ای پر رمز و راز و زیبا خواهیم گذاشت. در ابتدای دره آوستا پیرمردی تنها در مزرعه کوچکش زندگی می کند، با چند گوسفند و مرغ و خروس. نام او اقبال است. مردی ادیب که شعرهای زیبایی می سراید. کرسی گرم کلبه عمو اقبال با چای بابونه پذیرای کوهنوردان در روزهای سرد زمستان است.

پوشش گیاهی این منطقه تنوع بسیار دارد، از درختچه های گَون و زرشك تا درختان استوار اُرس و درختان همیشه سبز تا بالاترین ارتفاعات قلّۀ شاهوار نمایان است و از نظر گونه های جانوری تنوع خاصی دارد. می توان به گونه های بُز، كَل، میش، قوچ، پلنگ، خرس و پرندگانی همچون عقاب و كبك اشاره كرد. در فصل بهار دامنه های دو طرف دره منتهی به آبشار پوشیده از گیاه “دازه” با گل های بنفش بسیار زیبا و دیدنی خودنمایی می کند. دازه در اصطلاح محلی به “بالش خرس” مشهور است.
نوای آب و آواز کبک ها تا رسیدن به قندیل های یخی گوش و جان شما را نوازش خواهد داد. آنچه ما را مبهوت می کند گرمای نسبی مسیر دره در این فصل سال است. شاید هیجان دیدن قندیل هاست که سرمایی حس نمی شود. شکل گیری قندیل ها معمولاً از اوایل دی تا اواخر اسفند ماه ادامه دارد هنگام پیاده روی در طول مسیر، یخ ها با اشکال زیبا در کنار جویبار بسته شده و تلألو نور خورشید با عبور از آن، رنگین کمان منشورگونه ای بر روی صخره ها و گلسنگ های مجاورش چشم نوازی می کند.

 

ابرسج روستایی ییلاقی در دامنه ی کوه شاهوار است.
یکی از گونه های مشاغل اهالی این روستا ، نمد مالی است که با همیاری زنان و مران صورت می گیرد.
ابرسج تنها روستای استان به لحاظ تعداد هنرمندان نمدمال است که تولیدات آنان علاوه بر فروشگاه های صنایع دستی در سایر نقاط کشور به فروش می رسد.
گفتنی است که حرفه ی نمد مالی در این روستا قدمت چند صد ساله است.

 

اورس کهنسال ابرسج(اورس پیسیو یا پای آسیاب)

در ارتفاعات مشرف به ابرسیج در شمال شاهرود دو ارس بسیار کهنسال استقرار یافته اند و از دو جهت این درختان ارس سرآمد بسیاری از درختان کهنسال ایران محسوب می شوند.

این دو درخت ارس در ارتفاع ۲۸۲۰ متری از سطح دریا واقع شده اند و طی مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته هیچ درخت کهنسالی در این سقف ارتفاعی در ایران گزارش نشده است یکی از این دو درخت با داشتن قطر متوسط ۲۴۷ سانتیمتر دومین درخت قطور ارس شناسایی شده در ایران است.

با توجه به کندی رشد و کوتاهی طول فصل رویشی به احتمال نزدیک به یقین بیش از ۲۵۰۰ سال سن دارد و بدین لحاظ نیز دومین درخت کهنسال ایران است که تاکنون شناسایی گردیده.

در نزدیکی این دو درخت و حتی در زیر کنده یکی از این درختان چشمه های آب دائمی وجود دارد که نیاز آبی این درختان را تامین می نمایند.

این دو درخت در نظر مردم عزیز بوده و به آنها اعتقاد خاصی دارند در نتیجه از آسیب زدن به آنها خودداری می‌کنند وگاهی جهت برآورده شدن حاجاتشان در پای آن قربانی کرده و به آن پارچه می‌بندند.

یکی از این درختان درخت بسیار کهنسالی است که تاج متقارن، بسیار گسترده و باشادابی قابل قبولی دارد.

درصدی از شاخه های پایین این درخت تحت عوامل مختلف خشک شده‌اند که عمده آنها بر روی درخت باقی مانده و مردم و چوپانان منطقه به دلیل اعتقاداتی که دارند از قطع و سوزاندن آنها احتراز می‌کنند.

با توجه به گستردگی تاج این درخت وجود این مقدار شاخه های خشک روی کاهش زیبایی و شادابی درخت نمود چندانی ندارد.

جنسیت این درخت نروماده است و تولید میوه مختصری دارد.

تنه آن از طول دو شکاف عمود برداشته و تا ارتفاع حدود ۵/۱ متری به سه بخش مجزا ولی نزدیک به هم تقسیم شده است و بر اثر فعالیت سوسکهای چوبخوار قسمتی از تنه اصلی آن از ارتفاع ۵/۳ متری آسیب زیادی دیده است.

همچنین بخش از پوست درخت به صورت نواری از ارتفاع ۲ متری تانزدیک سطح زمین کنده شده و درخت به کندی در حال ترمیم پوست از بین رفته است.

کنده این درخت بسیار گسترده و ریشه های قطور و سطحی که ادامه آنها بر روی تنه بر عظمت آن افزوده است تا چندین متر در سطح زمین دیده می‌شود.

بخش زیادی از خاک زیر کنده این درخت که به دلیل شیبدار بودن عرصه، از قسمت پایین هم تراز سطح زمین قرار دارد خارج شده در نتیجه حفره وسیعی ایجاد شده که در مواقع برفی شدن هوا استراحتگاه چوپانان منطقه است و درون آن پنج نفر در کنار یکدیگر می توانند پناه بگیرند.

طول‌ و عرض‌ جغرافیایی‌ محل‌ استقرار آنها‌ N ً۵۸ َ۳۵ º۳۶ و E ً۳۲ َ۵۱ º۵۴ و ارتفاع‌ آن از سطح دریا ۲۸۲۰ متر است. محیط تنه آن ۶۷/۷ متر، قطر کوچک و بزرگ تنه ۲۸۵*۲۱۰ سانتیمتر، ارتفاع ۷/۱۱ متر، طول و عرض تاج ۳/۱۹*۱۶ متر و سطح تاج پوشش آن ۲۴۵ متر مربع است.

آیت الله حاج سیدعباس موسوی

آیت الله حاج سید عباس شاهرودی فرزند حجه الاسلام والمسلمین بابا آقا سید علی موسوی از اکابر ودانشمندان وحکماء متقس وعلماء مشهد است ایشان در روستای ابرسج شاهرود متولد شدند وپس از آشنایی با مبادی علوم به تهران رفتند واز خدمت میرزا ابوالحسن جلوه ومیرزا حسن آشتیانی فلسفه وفقه واصول را آموختند ورساله عربی در (کلی و اقسام آن) که از تقریرات استادش بود تالیف کرد ونیز حواشی خود واستادش رابر شرح فصوص قیصری به رشته تحریر درآورد که نسخه ای از آن در کتابخانه آستان قدس رضوی موجودمیباشد وی به مشهد مهاجرت کرده و به تدریس پرداختند ومورد توجه اهل فضل قرار گرفت ودر مسجد گوهرشادبه اقامه نماز جماعت مداومت داشت به ذکر وقرائت قرآن اهتمام می ورزیدند وتدریس وتبلیغ را به امور دیگر ترجیح می دادند. وی درسال ۱۳۴۱ه.ق به زیارت عتبات عالیات رهسپار شدند وپس از بازگشت هشتم شوال همان سال در حال نماز به عارضه قلبی دچار شد وداعی حق را لبیک گفت جنازه را آ نشب نگه داشتند وروز شنبه تعطیل عمومی شد مردم با شور وغوغای عجیبی جنازه را به خارج شهر بردند وپس از تشییع کامل به حرم مطهر آورده ودر محل دار السیاده دفن نمودند وتا چهل روز همه جا مجالس ترحیم برپا بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *