جاذبه های گردشگری ابرسیج

ابرسج بهشت آبشارها
ابرسج بهشت آبشارها

آبشارچهارم زیبای روستای ابرسج

روستای کوهپایه ای ابرسج
روستای کوهپایه ای ابرسج

روستای کوهپایه ای ابرسج
یکی از بِکرترین روستاهای با آب هوایی خنک و دلپذیر در بهار و تابستان