اخبارگردشگری بسطام

 جشن چهارشنبه پايان سال
جشن چهارشنبه پايان سال

استقبال از بهار در شهر نمونه گردشگرى بسطام با:

جشن چهارشنبه پايان سال
و جشنواره شكوفه هاى بهارى بسطام

زیباسازی و استقبال از بهار در معابر و گذرهای شهر نمونه گردشگرى بسطام