دستگیری قاچاقچیان عتیقه

5 حفار غیر مجاز در شاهرود دستگیر شدند.
این 5 نفر که قصد پیدا کردن اشیا قدیمی را داشتند، در حال حفر زمین دستگیر شدند.