باغات بسطام

 گلابی نطنزی در بسطام

 

باغات بسطام

شاهتوت اصیل بسطام ? ? ازجمله خواص آن جلوگیری ازعفونت ‌ها،سرطان ،بیماری‌ های وابسته به سن و سکته مغزی نیز می باشد ? کاربر
شاهتوت اصیل بسطام
ازجمله خواص آن جلوگیری ازعفونت ‌ها،سرطان ،بیماری‌ های وابسته به سن و سکته مغزی نیز می باشد
کاربر