جریان زندگی در کوه ابر

جریان زندگی و تولید در کوه ابر میراث نیاکان ماست.
سه ماه فصل تابستان را دامداران با گوسفندانشان در ارتفاعات جنگل می گذرانند.
محصولات لبنی با کیفیت از جمله کشک حاصل دسترنج دامداران و چوپانان زحمتکش است.