خاطره ها

خاطره ها

برخی از رزمندگان بسطامى به همراه شهیدان محمدی، نوروزی، غیاث الدين، غلامرضایی، خونجگری و هاشمی