عباس آباد میامی

عباس آباد میامی
جشنواره بازیهای محلی عباس آباد میامی…
اقدامی زیبا و پرمخاطب که در کاروانسرای شاه عباسی این منطقه برگزار میشود