حصار قدیمی شاهرود


در دوره قاجار به‌فرمان فتحعلی شاه قاجار(۱۲۱۲-۱۲۵۰ ه. ق) محمد صالح خان عرب، حاکم بسطام و شاهرود حصار و دیواری به دور شهر کشید که درازای آن به هزار و شش‌صد زرع می‌رسید. در سال (۱۲۳۸ ه. ق) اندکی پس از نخستین کوشش‌های حاکم قاجار در تحکیم و استحکام شهر، وی هزار نفر تفنگچی برای پاسداری از شهر در اطراف حصار شهر برای مراقبت از شهر برگماشت.

درختان کهن سال ابرسیج

ابرسج زیبا نگین شاهوار
تیفور فری(درخت داغداغان)
درحفظ درختان کهنسال روستا همه کوشا باشیم.

برسج نگین شاهوارروستایی به قدمت تاریخ
اورس پیسیو(سرآسیاب) دومین درخت کهنسال ایران و اولین اورس کهنسال ایران در ارتفاع بیش از۲۸۰۰متری
حافظ درختان کهنسال روستا باشیم