درختان کهن سال ابرسیج

ابرسج زیبا نگین شاهوار
تیفور فری(درخت داغداغان)
درحفظ درختان کهنسال روستا همه کوشا باشیم.

برسج نگین شاهوارروستایی به قدمت تاریخ
اورس پیسیو(سرآسیاب) دومین درخت کهنسال ایران و اولین اورس کهنسال ایران در ارتفاع بیش از۲۸۰۰متری
حافظ درختان کهنسال روستا باشیم

آئین سنتی نوروزخوانی

اخباراستقبالازنوروز1398 همه دعوتید در پاسداشت #میراثمعنوی
《آئین سنتی نوروزخوانی》 در شهرشاهرود و شهرنمونهگردشگریسطام

25 و 26 اسفند ماه منتظر ما باشید.

روابط عمومی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان شاهرود