درختان کهن سال ابرسیج

ابرسج زیبا نگین شاهوار
تیفور فری(درخت داغداغان)
درحفظ درختان کهنسال روستا همه کوشا باشیم.

برسج نگین شاهوارروستایی به قدمت تاریخ
اورس پیسیو(سرآسیاب) دومین درخت کهنسال ایران و اولین اورس کهنسال ایران در ارتفاع بیش از۲۸۰۰متری
حافظ درختان کهنسال روستا باشیم