حضور گردشگران خارجی در مجموعه تاریخی بسطام نوروز 1398

حضور گردشگران ایتالیایی در مجموعه تاریخی بسطام

پست اینستاگرامی پژوهشگر ژاپنی در مورد بسطام

دو پست اینستاگرامی پژوهشگر و گردشگر ژاپنی که چند روز پیش سفری به بسطام داشته

این گردشگر ضمن تعریف از بسطام در پست خود از سایر گردشگران دعوت نموده که به بسطام سفر نمایند